@echo off
path=a:\net;a:\
keyb gr

if exist a:\weiter.txt goto weiter
echo weiter>a:\weiter.txt

cls
echo.
echo.
echo Alle Partitionen werden geloescht
gdisk 1 /del /all
echo.
echo.
echo Partition wird erstellt und formatiert
gdisk 1 /cre /pri /sz:20000 /for /q
cls
echo.
echo.
echo Computer wird neu gestartet
restart.com

:weiter
if exist c:\i386\winnt.exe goto install
net init /Dynamic
netbind.com
umb.com
tcptsr.exe
tinyrfc.exe
nmtsr.exe
emsbfr.exe
net start

cls
echo.
echo.
echo Stellen Sie sicher, dass ein Netzwerkkabel angeschlossen ist!
echo.
echo Netzlaufwerk wird verbunden
echo.
net logon administrator pwd /Domain:xxx.xxx
net use x: \\pdc\mcse

echo.
echo.
echo Dateien werden kopiert
echo.
if exist c:\i386\winnt.exe goto nocopy
c:
cd \
md i386
copy a:\winnt.sif c:\i386
copy a:\logon.bat c:\i386
copy a:\start.bat c:\i386
smartdrv.exe
xcopy x:\i386\*.* c:\i386\ /s
restart.com

:nocopy
copy a:\winnt.sif c:\i386
copy a:\logon.bat c:\i386
copy a:\start.bat c:\i386

:install
smartdrv.exe
c:
cd \i386
start.bat